Преводи.БГ – агенция за преводи и легализация вече 12 години!

 • English

гр. Добрич
+359 889 346 358 / +359 887 609642
ул. "Петко Д.Петков" 2В

на паркинга срещу Oбщина Добрич
email: info@prevodi.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Настоящите Общи условия са неразделна част към Договор за предоставяне преводачески услуги, наричан по-долу „Договора”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретния Договор, се прилагат разпоредбите на сключения индивидуален Договор за предоставяне преводачески услуги. При липса на сключен договор отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия.

 1. ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

ПРЕВОДАЧ: Лице с подходяща езикова квалификация, според изискванията на МВнР.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което възлага изпълнението на услуги, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕВОД: Документи и други книжа, предоставяни за превод.
ДОКУМЕНТИ: Текстове на хартиен или електронен носител, предоставяни за превод.
ПРЕВОД: Превод от български език на чужд език и/или от чужд език на български език, изпълняван от оторизиран преводач с подходяща езикова квалификация според МВнР.
ГОТОВ ПРЕВОД: Вече преведени на съответния език документи и други книжа
РЕДАКЦИЯ: Специализирана терминологична редакция от консултант /експерт редактор/ и се предлага по договаряне, срещу допълнително заплащане.
КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД: Превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после го интерпретира. Той се извършва от един преводач, когато продължителността на ангажимента не превишава три часа. При по-голяма продължителност и при лекционни форми задължително се изисква екип от двама преводачи.
СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД: Превод от кабина в момента на говоренето. Той се извършва от екип от двама преводачи, а при особено тежки ангажименти от четирима преводачи, по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ТЕЛЕФОНЕН ПРЕВОД: Консекутивен превод, извършван при телефонни обаждания.
ОФЕРТА: Приложение, представляващо неразделна част от Договор за предоставяне на преводачески услуги.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: Превод на документ, уебсайт или софтуер, при който се прави адаптация към местните обичаи/култура на целевия пазар.
DTP УСЛУГИ: Услуги, предоставяни от графичен експерт, при които се запазва форматирането и изгледа на оригиналния документ.

 1. ДАННИ ЗА ПРЕДОСТАВЯЩИЯ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

ПРЕВОДИ.БГ, ПРЕВОДИ.БГ, („Агенция Хай Принт” ООД) с адрес за кореспонденция: Добрич, ул. "Петко Д.Петков" 2В, дружество оторизирано да предоставя официални преводи на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, наричанo по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

 1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

ПРЕВОДИ.БГ предлага следните услуги:

 • - писмен превод на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
  - легализация на официални документи;
  - редакция на документи и други книжа, преведени от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
  - устен превод от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;

 1. консекутивен превод;

 2. симултанен превод;

 3. телефонен превод;

 4. локализация;

 5. DTP услуги;

 6. безплатен превод;

Писмен превод:

Чл. 1 Преводът включва превод от оторизиран преводач и проверка за фактологически грешки.
Чл. 2ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави точния начин на изписване на трите /двете/ имена, адреси, държави, градове, интелектуални продукти, имена на търговски дружества, юридически и физически лица и всякакви други, за които може да възникне спор, при приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преценява дали да използва предоставената му информация. При непредоставяне на същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда /изписва/ съгласно Закона за транслитерацията.
Чл. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълното изписване на всички съкращения в материала за превод при приемане на офертата. Ако такива не бъдат предоставени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда смислово, както намери за добре или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията или ги оставя без превод.
Чл. 4 Когато материала за превод се състои от ръкописни или нечетливи документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги разчете и да предостави разчетеното на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако същото не бъде предоставено, преводачът ги разчита до колкото е възможно, а на мястото на неразчетените пасажи се поставя израза - „не се чете”.
Чл. 5 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да се използва специфична терминология в превода, той е длъжен да предостави терминологичен речник с цялата терминология, която иска да се използва. Ако даден термин липсва в тази терминология, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го превежда както намери за добре, по своя преценка.
Чл. 6 Писмените преводи се таксуват съгласно действащия ценоразпис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на страница съгласно БДС, където 1 страница е 1800 символа с интервалите /30 реда 60 знака на ред/.
Чл. 7 Минималният обем, който се таксува, е 1 страница съгласно БДС.Чл. 8
Редакцията се извършва от експерт-редактор и в цената за писмен превод на страница не е включена редакция. Тя се заплаща като отделна услуга.

Легализация:

Чл. 9 Информация за необходимите реквизити на документите, предназначени за легализация, както и други специфични изисквания, се предоставят единствено в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10 В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира по действащия ценоразпис.
Чл. 11 Посочените срокове за легализация са приблизителни и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава.
Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи каквато и да била отговорност при отказ съответния документ да бъде легализиран.
Чл. 13 При отказ за легализация, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите.
Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави точният начин на изписване на трите /двете/ имена, адреси, държави, градове, интелектуални продукти, имена на търговски дружества, юридически и физически лица и всякакви други, за които може да възникне спор, при приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преценява дали да използва предоставената му информация. При непредоставяне на същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда /изписва/ съгласно Закона за транслитерацията.

Редакция:

Чл. 15 Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.
Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.

Устен превод:

Чл. 17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави възможно най-пълна информация относно времетраенето, мястото, езиците и областта на превод. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави помощни материали и терминология. При непредоставени помощни материали и терминология ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на устния превод.
Чл. 18 При устните преводи се заплаща времето, за което е ангажиран преводача, независимо дали той извършва превод.
Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнението на устен превод, ако потвърждението не е получено в определения в офертата срок.
Чл. 20 Минимално време за таксуване на устен превод е един час.

Локализация:

Чл. 21 Услугата локализация не е включена в цената на превода и е по договаряне.
Чл. 22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже локализация на преведени документи и други книжа.

DTP услуги:

Чл. 23 Услугата DTP не е включена в цената на превода и е по договаряне.
Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже DTP услуги на преведени документи и други книжа.

Безплатен превод:

Чл. 25 Безплатният превод включва превод на документи и други книжа от български език на английски език и от английски език на български език до 150 /сто и петдесет/ символа или 20 думи.
Чл. 26 Безплатният превод не се заверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на безплатния превод.
Чл. 28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност на никакви последствия, които могат да бъдат породени от безплатния превод.

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Чл. 29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи запитване за оферта по някой от следните начини:

 • - по телефон;
  - лично в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - чрез изпращане на електронно писмо до електронните пощи на фирмата;
  - чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на quote.php; contacts.php

Чл. 30 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави следната информация, на базата на която да се изготвя офертата:

 • - име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, електронна поща, телефон;
  - материал, предназначен за превод;
  - език от който ще се превежда;
  - език на който ще се превежда;
  - допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;
  - срок за изпълнение;

Чл. 31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получи офертата в рамките на 60 минути в делнични дни и в работно време.
Чл. 32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получи офертата по посочената от него електронна поща или устно намясто в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 33 ОФЕРТАТА за предоставяне на писмен превод съдържа:

 • - име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  - дата;
  - срок на валидност;
  - име и длъжност на лицето, изготвило офертата;
  - име, адрес и контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - срок за изпълнение;
  - цена за писмен превод на една стандартна страница, съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите, или 30 реда по 60 символа на ред/;
  - приблизителна или точна цена на офертата /точна цена се задава само в случаите, когато материалите, предоставени за превод, позволяват точно изчисляване на символите. В останалите случаи цената се определя на база преведения текст/;
  - начини на плащане;
  - начин на доставка;

Чл. 34 Минималният размер на поръчката е една страница.
Чл. 35 Редакцията се извършва от експерт-редактор и в цената за превод на страница не е включена редакция. Тя се заплаща като отделна услуга.
Чл. 36 ОФЕРТАТА за предоставяне на устен превод съдържа:

 • - име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  - дата;
  - срок на валидност;
  - име и длъжност на лицето, изготвило офертата;
  - име, адрес и контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - дата, място и час на събитието;
  - брой часове на устния превод;
  - брой преводачи;
  - езици от/ на които ще се превежда;-
  - цена на час;
  - обща цена на офертата;
  - допълнителни условия /ако има такива/
  - начин на плащане;

Чл. 37 ОФЕРТА за извършване на редакция на документи и други книжа, преведени от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, съдържа:

 • - име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  - дата;
  - срок на валидност;
  - име и длъжност на лицето, изготвило офертата;
  - име, адрес и контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - срок на изпълнение;
  - цена за редакция на една стандартна страница съгласно Български държавен стандарт /съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите или 30 реда по 60 символа на ред/;
  - приблизителна или точна цена на офертата /Точна цена се задава само в случаите, когато материалите, предоставени за редакция, позволяват точно изчисляване на символите. В останалите случаи цената се определя на база редактирания текст/;
  - начини на плащане;
  - начин на доставка;

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА

Чл. 38 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме офертата в рамките на 10 /десет/ дни(освен, ако не е указано друго в Офертата). След изтичането на горепосоченият срок той трябва да направи ново запитване.
Чл. 39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме офертата по следните начини:

 • - лично, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - чрез изпращане на електронно писмо до посочената в офертата електронна поща. Писмото трябва да съдържа безусловно и недвусмислено приемане на офертата и име на лицето приело офертата.

Чл. 40 Приетата оферта може да бъде променена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл. 41 С приемане на офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема условията на настоящите Общи условия.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 42 След приемане на офертата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да сключи Договор за предоставяне на преводачески услуги от разстояние.
Чл. 43 Ако не бъде сключен Договор за предоставяне на преводачески услуги, отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕНЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уреждат според разпоредбите на настоящите Общи условия.
Чл. 44 В случаите, когато приемането на поръчката се извършва чрез изпращане на електронно съобщение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи проекта на Договора си по посочен от него начин.
Чл. 45 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписания Договор в рамките на три дни от датата на получаване.
Чл. 46 С подписване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че безусловно приема разпоредбите на настоящите Общи условия, които са неразделна част от него.

 1. НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

Чл. 47 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на 60% от договорената цена преди започване на поръчката, а останалите 40% съгласно условията, описани в чл. 49.
Чл. 48 Предоставената услуга може да бъде заплатена по следните начини:

 • - брой, в офис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  - с кредитна или дебитна карта след получаване на линк за плащане;
  - по банков път;
  - с наложен платеж при използване на куриерски услуги;

Чл. 49 Срок за заплащане на оставащото възнаграждение /40%/:

 • - в момента на получаване на превода, когато се заплаща в брой;
  - преди получаване на превода, когато се заплаща с кредитна или дебитна карта след получаване на линк за плащане;
  - по банков път - в десет дневен срок от получаване на фактурата;
  - към момента на получаване на превода при заплащане с наложен платеж;

Чл. 50 Договорената цена се заплаща във валутата, която е посочена в Договора.

 1. НЕУСТОЙКА

Чл. 51 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава VII от настоящите Общи условия, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката. 
Чл. 52 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпада в забава без да се изисква изпращане на известие или покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 1. СРОК ЗА ПРЕВОД

Чл. 53 Ако в Договора за предоставяне на превод от разстояние не е упоменат изрично началния момент за предоставяне на материала за превод и крайния момент за предоставяне на превода, то ще се прилагат правилата, уредени в настоящата Глава IX.
Чл. 54 Ако материала за превод е предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се счита датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил потвърждение на офертата.
Чл. 55 Ако материалът за превод е изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ едва след приемане на офертата, то за начало на срока се счита момента на получаване на самия материал.
Чл. 56 Ако в офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми по надлежния начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като превода е готов.

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД

Чл. 57 Преводът трябва да бъде готов в срок.
Чл. 58 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи готовия превод по следните начини:

 • - лично от офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - на посочената електронна поща;
  - чрез куриер /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите за всяка една доставка на превода./

Чл. 59 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовия превод след подписване на Приемо – предавателен протокол. Той е неразделна част от Договор за предоставяне преводачески услуги.
Чл. 60 Разходите за куриерски услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 61 Всяко допълнително заверено копие на преведения документ се заплаща отделно – 10% от стойността на превода.

 1. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 62 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в седем дневен срок, считано от датата на получаване на превода.
Чл. 63 Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че превода е приет без възражения.
Чл. 64 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.
Чл. 65 Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.
Чл. 66 Разходите за независимия преводач са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 67 Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст.
Чл. 68 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава да коригира готовият превод съобразно направената рекламация.
Чл. 69 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумен срок за отстраняване на рекламациите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да предостави подобен разумен срок, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отпада отговорността за поправяне на рекламациите.
Чл. 70 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от дължимата цена при извършване на рекламация.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 71 Приемайки настоящите Общите условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че достъп до получените за превод материали ще имат служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и лица, които ще извършат превода.
Чл. 72 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от своите преводачи и служители да спазват най-стриктно поверителност по отношение на съдържанието на превода. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за нарушаване на това задължение
Чл. 73 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя под никаква форма информацията в получените за превод материали на други лица, извън служителите на фирмата и преводачите.
Чл. 74 ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да пази търговската тайна и да не разгласява данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни по време на извършване на превода, включително и след неговото изпълнение или предоставяне.
Чл. 75 ИЗПЪЛНИТЕЛЯT не отговаря за разкриване на информация, която е била в публичното пространство преди разкриването й, разкриването й не е по негова вина или се изисква да бъде разкрита по закон и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е изпратено изрично писмено искане за това.

 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 76 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че той притежава авторските права върху оригиналния текст, освен в случаите, в които преводът се извършва с информационна цел.
Чл. 77 Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали за превод остават в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като той разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съхранява и използва за целите на превода.
Всички права върху интелектуалната собственост на преводите следва да останат във владение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не бъде изрично договорено друго, в писмена форма.
Чл. 78 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съхранява и ползва преводите, без ограничение във времето.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 79 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави превода в срок.
Чл. 80 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за текущото изпълнение на поръчката.
Чл. 81 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали и да му ги предаде при поискване, след приключване на изпълнението на съответната поръчка. 
Чл. 82 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от  страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 83 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за заплащане, уредена в чл. 47от настоящите Общи условия.
Чл. 84 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска заплащане на приетата поръчка на етапи, различни от посочените в чл. 47 от настоящите Общи условия.
Чл. 85 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да завърши започнатата поръчка, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази договорената процедура за заплащане на превода.
Чл. 86 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже започване на следваща поръчка, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заплатил предходната.
Чл. 87 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже поръчката, без да посочи причините за това.
Чл. 88 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалите за превод не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 89 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или недостатъчна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.
Чл. 90 В случай на спиране на изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.
Чл. 91 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена.
Чл. 92 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при непредоставяне на превода в срок.
Чл. 93 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица вследствие извършения от него устен или писмен превод.
Чл. 94 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • - наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което се дължи на настъпване на форсмажорни обстоятелства като земетресение, буря, война, катастрофа, ембарго, актове на държавни и административни органи, стачки и други;
  - изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес, без виновно действие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да е довело до това;

Чл. 95 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.
Чл. 96 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 97 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи превода в срок.
Чл. 98 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на поръчката. 
Чл. 99 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на конкретната поръчка. 
Чл. 100 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да преустанови изпълнението на поръчката, след като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вече изпълнената част от поръчката. 
Чл. 101 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на седем дни от получаване на превода да направи рекламация в писмена форма.
Чл. 102 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими материали, свързани с изпълнението на поръчката. 
Чл. 103 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати превода в срок.
Чл. 104 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на договорената цена за изпълнението на поръчката
Чл. 105 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички разноски по събиране на дължимото, но неплатено в срок вземане.
Чл. 106 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна или измамна информация или неспазване на разпоредбите на Договора.
Чл. 107 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи в писмена форма, всички специфични изисквания към поръчката, най-късно до момента на приемане на офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласен с някой от специфичните изисквания.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 108 Измененията на Общите условия влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата – www.prevodi.bg
Чл. 109 Възникналите между страните спорове се решават с взаимни преговори, а ако не се постигне съгласие, ще се отнесат до компетентния съд в Република България.
Чл. 110 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и Договор за предоставяне на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 111 При сключване на международен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приложимото право ще е българското.
Чл. 112 Настоящите Общи условия са неразделна част от сключения Договор за предоставяне на преводачески услуги.
Чл. 113 Настоящите Общи условия са достъпни на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Вземете безплатна и необвързваща оферта за превод и/или легализация

Поискай ОФЕРТА